skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the user is not the chooser: learning from stakeholder involvement in technology adoption decisions in infection control

Ahmad, R. ; Kyratsis, Y. ; Holmes, A.

Journal of Hospital Infection, July 2012, Vol.81(3), pp.163-168 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0195-6701 ; DOI: 10.1016/j.jhin.2012.04.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the user is not the chooser: learning from stakeholder involvement in technology adoption decisions in infection control

Ahmad, R. ; Kyratsis, Y. ; Holmes, A.

Journal of Hospital Infection, July, 2012, Vol.81(3), p.163(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6701

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the user is not the chooser: learning from stakeholder involvement in technology adoption decisions in infection control

Ahmad, R. ; Kyratsis, Y. ; Holmes, A.

Journal of Hospital Infection, July, 2012, Vol.81(3), p.163(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6701

Toàn văn sẵn có

4
When the user is not the chooser: learning from stakeholder involvement in technology adoption decisions in infection control
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the user is not the chooser: learning from stakeholder involvement in technology adoption decisions in infection control

Ahmad, R. ; Kyratsis, Y. ; Holmes, A.

Journal of Hospital Infection, 7/2012, Vol.81(3), pp.163-168 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956701 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2012.04.014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the user is not the chooser: learning from stakeholder involvement in technology adoption decisions in infection control

Ahmad, R ; Kyratsis, Y ; Holmes, A

The Journal of hospital infection, July 2012, Vol.81(3), pp.163-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-2939 ; PMID: 22633278 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhin.2012.04.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...