skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal analysis and automatic generation of user interfaces: approach, methodology, and an algorithm.(Author abstract)

Heymann, Michael ; Degani, Asaf

Human Factors, April, 2007, Vol.49(2), p.311(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0018-7208

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Analysis and Automatic Generation of User Interfaces: Approach, Methodology, and an Algorithm

Heymann, Michael ; Degani, Asaf

Human Factors, Apr 2007, Vol.49(2), pp.311-30 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00187208 ; E-ISSN: 15478181

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal analysis and automatic generation of user interfaces: approach, methodology, and an algorithm

Heymann, Michael ; Degani, Asaf

Human factors, April 2007, Vol.49(2), pp.311-30 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0018-7208 ; PMID: 17447671 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Analysis and Automatic Generation of User Interfaces: Approach, Methodology, and an Algorithm

Degani, Asaf

Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, April 2007, Vol.49(2), pp.311-330 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0018-7208

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Analysis and Automatic Generation of User Interfaces: Approach, Methodology, and an Algorithm

Heymann, Michael ; Degani, Asaf

Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomic Society, April 2007, Vol.49(2), pp.311-330 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: 10.1518/001872007X312522

Toàn văn không sẵn có

6
Formal Analysis and Automatic Generation of User Interfaces: Approach, Methodology, and an Algorithm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal Analysis and Automatic Generation of User Interfaces: Approach, Methodology, and an Algorithm

Heymann, Michael ; Degani, Asaf

Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 04/2007, Vol.49(2), pp.311-330 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1518/001872007X312522

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...