skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpus-based analysis of domain-specific languages

Tairas, Robert ; Cabot, Jordi

Software & Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), pp.889-904 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0352-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpus-based analysis of domain-specific languages.(Report)

Tairas, Robert ; Cabot, Jordi

Software and Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), p.889(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

3
Corpus-based analysis of domain-specific languages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpus-based analysis of domain-specific languages

Tairas, Robert ; Cabot, Jordi

Software & Systems Modeling, 5/2015, Vol.14(2), pp.889-904 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-013-0352-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corpus-based analysis of domain-specific languages

Tairas, Robert ; Cabot, Jordi; Fontaine, Nathalie (Editor)

Software & Systems Modeling, 2015, Vol.14(2), pp.889-904 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0352-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...