skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's structural idol: an American federalist republic?(Essay)

Parent, Joseph M.

Political Science Quarterly, Fall, 2009, Vol.124(3), p.513(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Structural Idol: An American Federalist Republic?

Parent, Joseph M.

Political Science Quarterly, 2009, Vol.124(3), pp.513-535 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Structural Idol: An American Federalist Republic?

Parent, Joseph M.

Political Science Quarterly, September 2009, Vol.124(3), pp.513-535 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2009.tb00658.x

Toàn văn sẵn có

4
Europe's Structural Idol: An American Federalist Republic?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Structural Idol: An American Federalist Republic?

Parent, Joseph M.

Political Science Quarterly, 09/2009, Vol.124(3), pp.513-535 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-165X.2009.tb00658.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...