skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms

Meaney, Tamsin ; Trinick, Tony ; Fairhall, Uenuku

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-94-007-1993-4 ; E-ISBN: 978-94-007-1994-1 ; DOI: 10.1007/978-94-007-1994-1

Toàn văn sẵn có

2
Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms: Mathematics Education Library 52
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms: Mathematics Education Library 52

Meaney, Tamsin ; Trinick, Tony ; Fairhall, Uenuku

Dawsonera

ISBN10: 9400719930 ; ISBN13: 9789400719934 ; E-ISBN10: 9400719949 ; E-ISBN13: 9789400719941

Toàn văn sẵn có

3
Collaborating to meet language challenges in indigenous mathematics classrooms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating to meet language challenges in indigenous mathematics classrooms

Meaney, Tamsin ; Trinick, Tony ; Fairhall, Uenuku

Mathematics education library, [Tạp chí có phản biện]

Publications New Zealand (National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa)

ISBN: 9789400719934 ; ISBN: 9789400719941 ; ISBN: 9400719930 ; ISBN: 9400719949

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...