skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating the Carbon Footprint of Galactic Halos

Bird, Simeon ; Rubin, Kate H. R. ; Suresh, Joshua ; Hernquist, Lars

Cornell University

Arxiv ID: 1512.02221

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating the Carbon Footprint of Galactic Halos

Bird, Simeon ; Rubin, Kate ; Suresh, Joshua ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stw1582

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...