skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Simulation to Teach Suicide Risk Assessment to Health Profession Trainees-Rationale, Methodology, and a Proof of Concept Demonstration with a Virtual Patient

Foster, Adriana ; Chaudhary, Neelam ; Murphy, James ; Lok, Benjamin ; Waller, Jennifer ; Buckley, Peter F

Academic psychiatry : the journal of the American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for Academic Psychiatry, December 2015, Vol.39(6), pp.620-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1545-7230 ; PMID: 25026950 Version:1 ; DOI: 10.1007/s40596-014-0185-9

Toàn văn sẵn có

2
The Use of Simulation to Teach Suicide Risk Assessment to Health Profession Trainees—Rationale, Methodology, and a Proof of Concept Demonstration with a Virtual Patient
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Simulation to Teach Suicide Risk Assessment to Health Profession Trainees—Rationale, Methodology, and a Proof of Concept Demonstration with a Virtual Patient

Foster, Adriana ; Chaudhary, Neelam ; Murphy, James ; Lok, Benjamin ; Waller, Jennifer ; Buckley, Peter F.

Academic Psychiatry, 12/2015, Vol.39(6), pp.620-629 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1042-9670 ; E-ISSN: 1545-7230 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40596-014-0185-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...