skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organising as a strategy to reach precarious and marginalised workers. A review of debates on the role of the political dimension and the dilemmas of representation and solidarity

Martínez Lucio, Miguel ; Marino, Stefania ; Connolly, Heather

Transfer: European Review of Labour and Research, February 2017, Vol.23(1), pp.31-46 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/1024258916677880

Toàn văn không sẵn có

2
Organising as a strategy to reach precarious and marginalised workers. A review of debates on the role of the political dimension and the dilemmas of representation and solidarity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organising as a strategy to reach precarious and marginalised workers. A review of debates on the role of the political dimension and the dilemmas of representation and solidarity

Martínez Lucio, Miguel ; Marino, Stefania ; Connolly, Heather

Transfer: European Review of Labour and Research, 02/2017, Vol.23(1), pp.31-46 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1024258916677880

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...