skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of l(+)-lactic acid production using acid-adapted precultures of Rhizopus arrhizus in a bubble column reactor.(Report)

Zhang, Zhan Ying ; Jin, Bo ; Kelly, Joan M.

Journal of Bioscience and Bioengineering, Oct, 2009, Vol.108(4), p.344(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Enhancement of l(+)-lactic acid production using acid-adapted precultures of Rhizopus arrhizus in a bubble column reactor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of l(+)-lactic acid production using acid-adapted precultures of Rhizopus arrhizus in a bubble column reactor

Zhang, Zhan Ying ; Jin, Bo ; Kelly, Joan M.

Journal of Bioscience and Bioengineering, 10/2009, Vol.108(4), pp.344-347 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2009.04.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of l(+)-lactic acid production using acid-adapted precultures of Rhizopus arrhizus in a bubble column reactor

Zhang, Zhan Ying ; Jin, Bo ; Kelly, Joan M

Journal of bioscience and bioengineering, October 2009, Vol.108(4), pp.344-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 19716526 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2009.04.009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancement of l(+)-lactic acid production using acid-adapted precultures of Rhizopus arrhizus in a bubble column reactor

Zhang, Zhan Ying ; Jin, Bo ; Kelly, Joan M

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2009, Vol.108(4), pp.344-347 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2009.04.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...