skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Galaxy Group Luminosity Functions from Semi-Analytic Models

Snaith, Owain N. ; Gibson, Brad K. ; Brook, Chris B. ; Courty, Stéphanie ; Sánchez-Blázquez, Patricia ; Kawata, Daisuke ; Knebe, Alexander ; Sales, Laura V.

Cornell University

Arxiv ID: 1104.2447

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparison of Galaxy Group Luminosity Functions from Semi-Analytic Models

Snaith, Owain ; Gibson, Brad ; Brook, Chris ; Courty, Stéphanie ; Sánchez-Blázquez, Patricia ; Kawata, Daisuke ; Knebe, Alexander ; Sales, Laura; Sales, Laura (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 14, 2011 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.18907.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of galaxy group luminosity functions from semi-analytic models

Snaith, Owain N. ; Gibson, Brad K. ; Brook, Chris B. ; Courty, Stéphanie ; Sánchez-Blázquez, Patricia ; Kawata, Daisuke ; Knebe, Alexander ; Sales, Laura V.; Kapteyn Astronomical Institute

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, Vol.415(3), pp.2798-2811 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0035-8711

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...