skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of glycosyl hydrolase family 3 [beta]-N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana.(Report)

Choi, Kyoung - Hwa ; Seo, Ja Yeong ; Park, Kyung - Min ; Park, Cheon - Seok ; Cha, Jaeho

Journal of Bioscience and Bioengineering, Dec, 2009, Vol.108(6), p.455(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of glycosyl hydrolase family 3 β-N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana

Choi , Kyoung-Hwa ; Seo , Ja Yeong ; Park , Kyung-Min ; Park , Cheon-Seok ; Cha , Jaeho

Journal of bioscience and bioengineering, 2009, Vol.108(6), pp.455-459 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

3
Characterization of glycosyl hydrolase family 3 β-N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of glycosyl hydrolase family 3 β-N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana

Choi, Kyoung-Hwa ; Seo, Ja Yeong ; Park, Kyung-Min ; Park, Cheon-Seok ; Cha, Jaeho

Journal of Bioscience and Bioengineering, 12/2009, Vol.108(6), pp.455-459 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2009.06.003

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of glycosyl hydrolase family 3 beta-N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana

Choi, Kyoung-Hwa ; Seo, Ja Yeong ; Park, Kyung-Min ; Park, Cheon-Seok ; Cha, Jaeho

Journal of bioscience and bioengineering, December 2009, Vol.108(6), pp.455-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 19914575 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2009.06.003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of glycosyl hydrolase family 3 β- N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana

Choi, Kyoung-Hwa ; Seo, Ja Yeong ; Park, Kyung-Min ; Park, Cheon-Seok ; Cha, Jaeho

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2009, Vol.108(6), pp.455-459 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2009.06.003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...