skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Garvey, J ; Mcnicholas, Wt

The Lancet, 2006, Vol.368(9548), pp.1645-1645 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(06)69684-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease.(Correspondence)

Garvey, J. ; Mcnicholas, W. T. ; Schooling, C. Mary ; Lam, Tai Hing ; Leung, Gabriel M. ; Romero - Corral, Abel ; Somers, Virend K. ; Lopez - Jimenez, Francisco

The Lancet, Nov 11, 2006, Vol.368(9548), p.1645(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease.(Correspondence)

Garvey, J. ; Mcnicholas, W. T. ; Schooling, C. Mary ; Lam, Tai Hing ; Leung, Gabriel M. ; Romero - Corral, Abel ; Somers, Virend K. ; Lopez - Jimenez, Francisco

The Lancet, Nov 11, 2006, Vol.368(9548), p.1645(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

4
Effect of obesity in patients with coronary artery disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Garvey, J ; Mcnicholas, Wt

The Lancet, 11/2006, Vol.368(9548), p.1645 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69684-0

Toàn văn sẵn có

5
Effect of obesity in patients with coronary artery disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Schooling, C Mary ; Lam, Tai Hing ; Leung, Gabriel M

The Lancet, 11/2006, Vol.368(9548), p.1645 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69685-2

Toàn văn sẵn có

6
Effect of obesity in patients with coronary artery disease – Authors' reply
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease – Authors' reply

Romero-Corral, Abel ; Somers, Virend K ; Lopez-Jimenez, Francisco

The Lancet, 11/2006, Vol.368(9548), pp.1645-1646 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69686-4

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease – Authors' reply

Romero-Corral, Abel ; Somers, Virend K ; Lopez-Jimenez, Francisco

The Lancet, 2006, Vol.368(9548), pp.1645-1646 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(06)69686-4

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Schooling, C Mary ; Lam, Tai Hing ; Leung, Gabriel M

The Lancet, 2006, Vol.368(9548), pp.1645-1645 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(06)69685-2

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Garvey, J ; Mcnicholas, W T

Lancet (London, England), 11 November 2006, Vol.368(9548), pp.1645; author reply 1645-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 17098071 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Schooling, C Mary ; Lam, Tai Hing ; Leung, Gabriel M

Lancet (London, England), 11 November 2006, Vol.368(9548), pp.1645; author reply 1645-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 17098072 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...