skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extended BSc Programme: Performance of students in Chemistry

Dennis, C ; Meintjes, Rina ; Marais, Charlene ; Versteeg, Ricky ; Swarts, Jannie

South African Journal of Science, Sep/Oct 2017, Vol.113(9/10), pp.15-18 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: 10.17159/sajs.2017/a0229

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extended BSc Programme: Performance of students in Chemistry.(Commentary)

Dennis, C. Robert ; Meintjes, Rina ; Marais, Charlene ; Versteeg, Ricky ; Swarts, Jannie C.

South African Journal of Science, 2017, Vol.113(9-10), p.15(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.17159/sajs.2017/a0229

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extended BSc Programme: Performance of students in Chemistry

Robert Dennis, C ; Meintjes, Rina ; Marais, Charlene ; Versteeg, Ricky ; Swarts, Jannie C

South African Journal of Science, 01 October 2017, Vol.113(9-10), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.17159/sajs.2017/a0229

Toàn văn sẵn có

4
The Extended BSc Programme: Performance of students in Chemistry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extended BSc Programme: Performance of students in Chemistry

Dennis, C. Robert ; Meintjes, Rina ; Marais, Charlene ; Versteeg, Ricky ; Swarts, Jannie C.

South African Journal of Science, 09/28/2017, Vol.113(9/10) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2017/a0229

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Extended BSc Programme: Performance of students in Chemistry

C. Robert Dennis ; Rina Meintjes ; Charlene Marais ; Ricky Versteeg ; Jannie C. Swarts

South African Journal of Science, 01 September 2017, Vol.113(9/10), pp.4-4 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.17159/sajs.2017/a0229

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...