skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legal Violence in the 2017 Executive Orders: The Expansion of Immigrant Criminalization in Kansas

Alvord, Daniel R ; Menjívar, Cecilia ; Gómez Cervantes, Andrea

Social Currents, October 2018, Vol.5(5), pp.411-420

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 2329-4965 ; E-ISSN: 2329-4973 ; DOI: 10.1177/2329496518762001

Toàn văn không sẵn có

2
The Legal Violence in the 2017 Executive Orders: The Expansion of Immigrant Criminalization in Kansas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legal Violence in the 2017 Executive Orders: The Expansion of Immigrant Criminalization in Kansas

Alvord, Daniel R. ; Menjívar, Cecilia ; Gómez Cervantes, Andrea

Social Currents, 10/2018, Vol.5(5), pp.411-420

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 2329-4965 ; E-ISSN: 2329-4973 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/2329496518762001

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...