skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic characterization of mineralogy and its diversity across Vesta.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

De Sanctis, M. C. ; Ammannito, E. ; Capria, M. T. ; Tosi, F. ; Capaccioni, F. ; Zambon, F. ; Carraro, F. ; Fonte, S. ; Frigeri, A. ; Jaumann, R. ; Magni, G. ; Marchi, S. ; Mccord, T. B. ; Mcfadden, L. A. ; Mcsween, H. Y. ; Mittlefehldt, D. W. ; Nathues, A. ; Palomba, E. ; Pieters, C. M. ; Raymond, C. A. ; Russell, C. T. ; Toplis, M. J. ; Turrini, D.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.697(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic characterization of mineralogy and its diversity across Vesta.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

De Sanctis, M. C. ; Ammannito, E. ; Capria, M. T. ; Tosi, F. ; Capaccioni, F. ; Zambon, F. ; Carraro, F. ; Fonte, S. ; Frigeri, A. ; Jaumann, R. ; Magni, G. ; Marchi, S. ; Mccord, T. B. ; Mcfadden, L. A. ; Mcsween, H. Y. ; Mittlefehldt, D. W. ; Nathues, A. ; Palomba, E. ; Pieters, C. M. ; Raymond, C. A. ; Russell, C. T. ; Toplis, M. J. ; Turrini, D.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.697(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Characterization of Mineralogy and Its Diversity Across Vesta

De Sanctis, M. C. ; Ammannito, E. ; Capria, M. T. ; Tosi, F. ; Capaccioni, F. ; Zambon, F. ; Carraro, F. ; Fonte, S. ; Frigeri, A. ; Jaumann, R. ; Magni, G. ; Marchi, S. ; Mccord, T. B. ; Mcfadden, L. A. ; Mcsween, H. Y. ; Mittlefehldt, D. W. ; Nathues, A. ; Palomba, E. ; Pieters, C. M. ; Raymond, C. A. ; Russell, C. T. ; Toplis, M. J. ; Turrini, D.

Science, 11 May 2012, Vol.336(6082), pp.697-700 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Spectroscopic Characterization of Mineralogy and Its Diversity Across Vesta
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic Characterization of Mineralogy and Its Diversity Across Vesta

De Sanctis, M. C. ; Ammannito, E. ; Capria, M. T. ; Tosi, F. ; Capaccioni, F. ; Zambon, F. ; Carraro, F. ; Fonte, S. ; Frigeri, A. ; Jaumann, R. ; Magni, G. ; Marchi, S. ; Mccord, T. B. ; Mcfadden, L. A. ; Mcsween, H. Y. ; Mittlefehldt, D. W. ; Nathues, A. ; Palomba, E. ; Pieters, C. M. ; Raymond, C. A. ; Russell, C. T. ; Toplis, M. J. ; Turrini, D.

Science, 05/11/2012, Vol.336(6082), pp.697-700 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1219270

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic characterization of mineralogy and its diversity across Vesta

De Sanctis, M C ; Ammannito, E ; Capria, M T ; Tosi, F ; Capaccioni, F ; Zambon, F ; Carraro, F ; Fonte, S ; Frigeri, A ; Jaumann, R ; Magni, G ; Marchi, S ; Mccord, T B ; Mcfadden, L A ; Mcsween, H Y ; Mittlefehldt, D W ; Nathues, A ; Palomba, E ; Pieters, C M ; Raymond, C A ; Russell, C T ; Toplis, M J ; Turrini, D

Science (New York, N.Y.), 11 May 2012, Vol.336(6082), pp.697-700 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22582257 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1219270

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...