skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time observation of fluctuations at the driven-dissipative Dicke phase transition.(PHYSICS)(Report)(Author abstract)

Brennecke, Ferdinand ; Mottl, Rafael ; Baumann, Kristian ; Landig, Renate ; Donner, Tobias ; Esslinger, Tilman

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 16, 2013, Vol.110(29), p.11763(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time observation of fluctuations at the driven-dissipative Dicke phase transition

Brennecke, Ferdinand ; Mottl, Rafael ; Baumann, Kristian ; Landig, Renate ; Donner, Tobias ; Esslinger, Tilman; Esslinger, Tilman (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 17, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1306993110

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time observation of fluctuations at the driven-dissipative Dicke phase transition

Brennecke, Ferdinand ; Mottl, Rafael ; Baumann, Kristian ; Landig, Renate ; Donner, Tobias ; Esslinger, Tilman

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 July 2013, Vol.110(29), pp.11763-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23818599 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1306993110

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time observation of fluctuations at the driven-dissipative Dicke phase transition

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(29), pp.11763-11767 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Real-time observation of fluctuations at the driven-dissipative Dicke phase transition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time observation of fluctuations at the driven-dissipative Dicke phase transition

Brennecke, F. ; Mottl, R. ; Baumann, K. ; Landig, R. ; Donner, T. ; Esslinger, T.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/16/2013, Vol.110(29), pp.11763-11767 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1306993110

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time observation of fluctuations at the driven-dissipative Dicke phase transition

Brennecke, Ferdinand ; Mottl, Rafael ; Baumann, Kristian ; Landig, Renate ; Donner, Tobias ; Esslinger, Tilman

PNAS, 110 (29) 11763, (2013) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1304.4939

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...