skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spektr: A computational tool for x-ray spectral analysis and imaging system optimization

Siewerdsen, J.H ; Waese, A.M ; Moseley, D.J ; Richard, S ; Jaffray, D.A ; Departments of Medical Biophysics and Radiation Oncology, University of Toronto, Toronto, Ontario M5g 2m9 ; Department of Medical Biophysics, University of Toronto, Toronto, Ontario M5g 2m9 ; Ontario Cancer Institute, Princess Margaret Hospital, Toronto, Ontario M5g 2m9 ; Radiation Medicine Program, Princess Margaret Hospital, Toronto, Ontario M5g 2m9

Medical Physics, 01 November 2004, Vol.31(11) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-2405 ; E-ISSN: 2473-4209 ; DOI: 10.1118/1.1758350

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...