skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Wave Motion, Jan, 2014, Vol.51(1), p.86(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0165-2125

Toàn văn sẵn có

2
Efficient computation of steady solitary gravity waves
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Wave Motion, 1/2014, Vol.51(1), pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01652125 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wavemoti.2013.06.007

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Wave Motion, January 2014, Vol.51(1), pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2013.06.007

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier; Dutykh, Denys (Editor)

Wave Motion, 01 January 2014, Vol.51(1), pp.86-99 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0165-2125 ; E-ISSN: 1878-433X ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2013.06.007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...