skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network (PE Dynamics)

Zhang, Lu ; Díaz–Díaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey; Xu, Ying (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e50858 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network

Zhang, Lu ; Díaz–Díaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey; Xu, Ying (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858 ; PMCID: 3519547 ; PMID: 23251394

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network.(Research Article)

Zhang, Lu ; Diaz-Diaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey

PLoS ONE, Dec 10, 2012, Vol.7(12), p.e50858 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network.(Research Article)

Zhang, Lu ; Diaz - Diaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey

PLoS ONE, Dec 10, 2012, Vol.7(12), p.e50858 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

5
Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network

Zhang, Lu ; Díaz–Díaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey; Xu, Ying

PLoS ONE, 12/10/2012, Vol.7(12), p.e50858 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the ethanolamine glycerophospholipid remodeling network

Zhang, Lu ; Díaz-Díaz, Norberto ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey

PloS one, 2012, Vol.7(12), pp.e50858 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23251394 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the Ethanolamine Glycerophospholipid Remodeling Network

Zhang, Lu ; Zarringhalam, Kourosh ; Hermansson, Martin ; Somerharju, Pentti ; Chuang, Jeffrey

PLoS One, Dec 2012, Vol.7(12), p.e50858 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of the ethanolamine glycerophospholipid remodeling network

Lu Zhang ; Norberto Díaz-Díaz ; Kourosh Zarringhalam ; Martin Hermansson ; Pentti Somerharju ; Jeffrey Chuang

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(12), p.e50858 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050858

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...