skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Alzheimer's disease.(PERSPECTIVE)(Report)(Author abstract)

Selkoe, Dennis J.

Science, Sept 21, 2012, Vol.337(6101), p.1488(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Alzheimer's disease.(PERSPECTIVE)(Report)(Author abstract)

Selkoe, Dennis J.

Science, Sept 21, 2012, Vol.337(6101), p.1488(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Preventing Alzheimer's Disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Alzheimer's Disease

Selkoe, D. J.

Science, 09/21/2012, Vol.337(6101), pp.1488-1492 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1228541

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Alzheimer's Disease

Selkoe, Dennis J.

Science, 21 September 2012, Vol.337(6101), pp.1488-1492 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preventing Alzheimer's disease

Selkoe, Dennis J

Science (New York, N.Y.), 21 September 2012, Vol.337(6101), pp.1488-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22997326 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...