skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free Fatty Acid-Induced Hepatic Insulin Resistance is Attenuated Following Lifestyle Intervention in Obese Individuals with Impaired Glucose Tolerance

Haus, M., Jacob ; Solomon, P. J., Thomas ; Marchetti, M., Christine ; Edmison, M., John ; González, P., Frank ; Kirwan, P., John

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2010, Vol.95(1), pp.323-327 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0021-972X

Toàn văn sẵn có

2
Free Fatty Acid-Induced Hepatic Insulin Resistance is Attenuated Following Lifestyle Intervention in Obese Individuals with Impaired Glucose Tolerance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free Fatty Acid-Induced Hepatic Insulin Resistance is Attenuated Following Lifestyle Intervention in Obese Individuals with Impaired Glucose Tolerance

Haus, Jacob M. ; Solomon, Thomas P. J. ; Marchetti, Christine M. ; Edmison, John M. ; González, Frank ; Kirwan, John P.

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 01/01/2010, Vol.95(1), pp.323-327 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-972X ; E-ISSN: 1945-7197 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2009-1101

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free fatty acid-induced hepatic insulin resistance is attenuated following lifestyle intervention in obese individuals with impaired glucose tolerance

Haus, Jacob M ; Solomon, Thomas P J ; Marchetti, Christine M ; Edmison, John M ; González, Frank ; Kirwan, John P

The Journal of clinical endocrinology and metabolism, January 2010, Vol.95(1), pp.323-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1945-7197 ; PMID: 19906790 Version:1 ; DOI: 10.1210/jc.2009-1101

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...