skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anne Torekoven Strøm, redaktør, Kvenene - en glemt minoritiet?. Informasjonsavdelningen, Universitetet i Tromsø (The Kveni - A Forgotten Minority?, Editor Anne Torekoven Strøm, the Information Office, the University of Tromsø), Tromsø, 1995, iv + 58 pages

Alfredsson, Gudmundur

Nordic Journal of International Law, 1996, Vol.65(1), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181096X00138

Toàn văn không sẵn có

2
Anne Torekoven Strøm, redaktør, Kvenene - en glemt minoritiet?. Informasjonsavdelningen, Universitetet i Tromsø (The Kveni - A Forgotten Minority?, Editor Anne Torekoven Strøm, the Information Office, the University of Tromsø), Tromsø, 1995, iv + 58 pages.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anne Torekoven Strøm, redaktør, Kvenene - en glemt minoritiet?. Informasjonsavdelningen, Universitetet i Tromsø (The Kveni - A Forgotten Minority?, Editor Anne Torekoven Strøm, the Information Office, the University of Tromsø), Tromsø, 1995, iv + 58 pages.

Alfredsson, Gudmundur

Nordic Journal of International Law, 1996, Vol.65(1), pp.149-150 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

E-ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181096X00138

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...