skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized access network selection in a combined WLAN/LTE environment

Andersson, Karl ; Åhlund, Christer; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Wireless personal communications, 2011, Vol. 61(4), pp. 739-751 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0929-6212 ; DOI: 10.1007/s11277-011-0429-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized access network selection in a combined WLAN/LTE environment

Andersson, Karl ; Åhlund, Christer

Wireless personal communications, 2011, Vol.61(4), pp.739-751 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0929-6212 ; ISSN: 0929-6212 ; DOI: 10.1007/s11277-011-0429-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized Access Network Selection in a Combined WLAN/LTE Environment

Andersson, Karl ; Åhlund, Christer

Wireless Personal Communications, 2011, Vol.61(4), pp.739-751 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-011-0429-x

Toàn văn sẵn có

4
Optimized Access Network Selection in a Combined WLAN/LTE Environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimized Access Network Selection in a Combined WLAN/LTE Environment

Andersson, Karl ; Åhlund, Christer

Wireless Personal Communications, 12/2011, Vol.61(4), pp.739-751 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11277-011-0429-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...