skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
No evidence for genetic association with the let-7 microRNA-binding site or other common KRAS variants in risk of endometriosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No evidence for genetic association with the let-7 microRNA-binding site or other common KRAS variants in risk of endometriosis

Luong, H. T. T. ; Nyholt, D. R. ; Painter, J. N. ; Chapman, B. ; Kennedy, S. ; Treloar, S. A. ; Zondervan, K. T. ; Montgomery, G. W.

Human Reproduction, 12/01/2012, Vol.27(12), pp.3616-3621 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des329

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No evidence for genetic association with the microRNA-binding site or other common variants in risk of endometriosis

Luong, Hien T. T ; Nyholt, Dale R ; Painter, Jodie N ; Chapman, Brett ; Kennedy, Stephen ; Treloar, Susan A ; Zondervan, Krina T ; Montgomery, Grant W

Human Reproduction, 2012, Vol. 27(12), pp.3616-3621 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/des329

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No evidence for genetic association with the let-7 microRNA-binding site or other common KRAS variants in risk of endometriosis

Luong, Hien T T ; Nyholt, Dale R ; Painter, Jodie N ; Chapman, Brett ; Kennedy, Stephen ; Treloar, Susan A ; Zondervan, Krina T ; Montgomery, Grant W

Human reproduction (Oxford, England), December 2012, Vol.27(12), pp.3616-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2350 ; PMID: 23010532 Version:1 ; DOI: 10.1093/humrep/des329

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...