skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Measurements at the SLS Spectroscopy Beamline

Flechsig, U. ; Patthey, L. ; Schmidt, T.

Synchrotron Radiation Instrumentation: Eighth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, San Francisco, California (USA) (25-29 August 2003): AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1), pp.316-319 [Tạp chí có phản biện]

© 2004 American Institute of Physics (AIP)

ISBN: 0-7354-0179-9 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1757797

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Measurements at the SLS Spectroscopy Beamline

Flechsig, U ; Patthey, L ; Schmidt, T

AIP Conference Proceedings, 12 May 2004, Vol.705(1) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.1757797

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...