skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DÉTERMINISME HÉRÉDITAIRE DE LA COULEUR BLANCHE DE LA CHEVRE SAANEN

Ricordeau, G ; Lauvergne, J.-J ; Guillimin, P; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1971, Vol.3(4), pp.425-432 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

Toàn văn sẵn có

2
Déterminisme héréditaire de la couleur balanche de la chevre saanen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Déterminisme héréditaire de la couleur balanche de la chevre saanen

Ricordeau, G ; Lauvergne, J-J ; Guillimin, P

Genetics Selection Evolution, 1971, Vol.3(4), p.425 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1297-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9686-3-4-425

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Déterminisme héréditaire de la couleur balanche de la chevre saanen

Guillimin P ; Lauvergne J-J ; Ricordeau G

Genetics Selection Evolution, 01 October 1971, Vol.3(4), pp.425-432 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0999-193X ; E-ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-3-4-425

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Déterminisme héréditaire de la couleur balanche de la chevre saanen.

Ricordeau, G ; Lauvergne, J J ; Guillimin, P

Annales de genetique et de selection animale, 1971, Vol.3(4), pp.425-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-4002 ; PMID: 22896328 Version:1 ; DOI: 10.1186/1297-9686-3-4-425

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Déterminisme héréditaire de la couleur balanche de la chevre saanen

Ricordeau, G ; Lauvergne, J-J ; Guillimin, P

Genetics Selection Evolution, 1971, Vol.3(4), p.425 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-3-4-425

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Déterminisme héréditaire de la couleur balanche de la chevre saanen

Ricordeau, G ; Lauvergne, J-J ; Guillimin, P

Annales de Génétique et de Sélection Animale, 1971, Vol.3(4), p.425-432 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0003-4002 ; DOI: 10.1186/1297-9686-3-4-425 ; PMCID: 2726239 ; PMID: 22896328

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...