skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco

Eyben, Finn Edler Von ; Zeeman, Grieto

Revista española de salud pública, 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1135-5727

Truy cập trực tuyến

2
Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco

Eyben, Finn Edler Von ; Zeeman, Grieto

Revista Española de Salud Pública, 2003, Vol.77(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1135-5727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1135-57272003000100004

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco

Eyben Finn Edler Von ; Zeeman Grieto

Revista española de salud pública, 01 January 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1135-5727

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RIESGOS PARA LA SALUD DERIVADOS DEL CONSUMO VOLUNTARIO E INVOLUNTARIO DE TABACO

Finn Edler Von Eyben ; Grieto Zeeman

Revista española de salud pública, 01 January 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1135-5727 ; E-ISSN: 2173-9110

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...