skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators

Wu, Qi-Tang ; Deng, Jin-Chuan ; Long, Xin-Xian ; Morel, Jean-Louis ; Schwartz, Christophe

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1113-1118 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60048-X

Toàn văn sẵn có

2
Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators - Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators - Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators

WU ; Qi ; ; ; tang ; DENG ; Jin ; ; ; chuan ; LONG ; Xin ; ; ; xian ; MOREL ; Jean ; ; ; louis ; SCHWARTZ ; Christophe

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1113-1118 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators

Wu, Qi-Tang ; Deng, Jin-Chuan ; Long, Xin-Xian ; Morel, Jean-Louis ; Schwartz, Christophe

Journal of environmental sciences (China), 2006, Vol.18(6), pp.1113-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 17294951 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators

Wu, Qi-Tang ; Deng, Jin-Chuan ; Long, Xi-Xian ; Morel, Jean-Louis ; Schwartz, Christophe; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

The Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1113-1118 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-0906 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60048-X

Toàn văn không sẵn có

5
Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection of appropriate organic additives for enhancing Zn and Cd phytoextraction by hyperaccumulators

Wu, Qi-Tang ; Deng, Jin-Chuan ; Long, Xin-Xian ; Morel, Jean-Louis ; Schwartz, Christophe

Journal of Environmental Sciences, 11/2006, Vol.18(6), pp.1113-1118 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(06)60048-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...