skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The tree of genomes: An empirical comparison of genome phylogeny reconstruction methods.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: An empirical comparison of genome phylogeny reconstruction methods.

Mccann, Angela ; Cotton, James A. ; Mcinerney, James O.

BMC Evolutionary Biology, 2008, Vol.8(1), p.312 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2148 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: An empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

Mcinerney James O ; Cotton James A ; Mccann Angela

BMC Evolutionary Biology, 01 November 2008, Vol.8(1), p.312 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2148 ; E-ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tree of genomes: An empirical comparison of genome-phylogeny reconstruction methods

McCann, Angela ; Cotton, James ; McInerney, James

BMC Evolutionary Biology, 2008, Vol.8(1), p.312 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-8-312 ; PMID: 19014489

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...