skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees join the mainstream of phylogenetics.(Report)

Cotton, James A. ; Wilkinson, Mark

Trends in Ecology & Evolution, Jan, 2009, Vol.24(1), p.1(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0169-5347

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees join the mainstream of phylogenetics

Cotton, James A. ; Wilkinson, Mark

Trends in Ecology & Evolution, 2009, Vol.24(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0169-5347 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.08.006

Toàn văn sẵn có

3
Supertrees join the mainstream of phylogenetics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees join the mainstream of phylogenetics

Cotton, James A. ; Wilkinson, Mark

Trends in Ecology & Evolution, 1/2009, Vol.24(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01695347 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2008.08.006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees join the mainstream of phylogenetics

Cotton, James A ; Wilkinson, Mark

Trends in ecology & evolution, January 2009, Vol.24(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0169-5347 ; PMID: 19022523 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.08.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...