skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e4425 Effect of Extract of Leaves of Ginkgo biloba pretreatment on rat Cardiomyocytes with hypoxia / reoxygenation injury

Wang, Xiaoping ; Zhu, Yanmei ; Huang, Yushan

Journal of the American College of Cardiology, 20 October 2015, Vol.66(16), pp.C57-C57 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.1242

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e4425 Effect of Extract of Leaves of Ginkgo biloba pretreatment on rat Cardiomyocytes with hypoxia / reoxygenation injury

Wang, Xiaoping ; Zhu, Yanmei ; Huang, Yushan

Journal of the American College of Cardiology, Oct 20, 2015, Vol.66(16), p.C57 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e4425 Effect of Extract of Leaves of Ginkgo biloba pretreatment on rat Cardiomyocytes with hypoxia / reoxygenation injury

Wang, Xiaoping ; Zhu, Yanmei ; Huang, Yushan

Journal of the American College of Cardiology, Oct 20, 2015, Vol.66(16), p.C57 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.06.1242

Toàn văn sẵn có

4
GW26-e4425 Effect of Extract of Leaves of Ginkgo biloba pretreatment on rat Cardiomyocytes with hypoxia / reoxygenation injury
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GW26-e4425 Effect of Extract of Leaves of Ginkgo biloba pretreatment on rat Cardiomyocytes with hypoxia / reoxygenation injury

Wang, Xiaoping ; Zhu, Yanmei ; Huang, Yushan

Journal of the American College of Cardiology, 10/2015, Vol.66(16), S, p.C57 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.06.1242

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...