skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia/Imperatifs sanitaires et politique etrangere : le cas de la Malaisie/Los imperativos sanitarios en la politica exterior: el caso de Malasia.(Policy and practice)

Barraclough, Simon ; Phua, Kai - Lit

Bulletin of the World Health Organization, March, 2007, Vol.85(3), p.225(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia/Imperatifs sanitaires et politique etrangere : le cas de la Malaisie/Los imperativos sanitarios en la politica exterior: el caso de Malasia.(Policy and practice)

Barraclough, Simon ; Phua, Kai - Lit

Bulletin of the World Health Organization, March, 2007, Vol.85(3), p.225(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia

Barraclough, Simon ; Phua, Kai-Lit

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2007, Vol.85(3), pp.225-229 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862007000300017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia

Barraclough, Simon

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Mar 2007, Vol.85(3), pp.225-9 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia

Barraclough, Simon ; Phua, Kai-Lit

Bulletin of the World Health Organization, March 2007, Vol.85(3), pp.225-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0042-9686 ; PMID: 17486215 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia

Barraclough, Simon

Bulletin of the World Health Organization, 03/01/2007, Vol.85(3), pp.225-229 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00429686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.06.037119

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...