skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Is Asia?

Roy, Ananya

The Professional Geographer, 02 April 2016, Vol.68(2), pp.313-321 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0033-0124 ; E-ISSN: 1467-9272 ; DOI: 10.1080/00330124.2015.1099183

Toàn văn không sẵn có

2
When Is Asia?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Is Asia?

Roy, Ananya

The Professional Geographer, 04/02/2016, Vol.68(2), pp.313-321 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0033-0124 ; E-ISSN: 1467-9272 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00330124.2015.1099183

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...