skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks: The Significance of Social and Political Resources, 1992—2002

Ødegård, Guro ; Berglund, Frode

Acta Sociologica, December 2008, Vol.51(4), pp.275-291 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699308097374

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposition and integration in Norwegian youth networks: the significant of social and political resources, 1992-2002

Odegard, Guro ; Berglund, Frode

Acta Sociologica, Dec, 2008, Vol.51(4), p.275-291 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks: The Significance of Social and Political Resources, 1992-2002

Ødegård, Guro ; Berglund, Frode

Acta Sociologica, 1 December 2008, Vol.51(4), pp.275-291 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00016993 ; DOI: 10.1177/0001699308097374

Toàn văn sẵn có

4
Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks: The Significance of Social and Political Resources, 1992—2002
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks: The Significance of Social and Political Resources, 1992—2002

Ødegård, Guro ; Berglund, Frode

Acta Sociologica, 12/2008, Vol.51(4), pp.275-291 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0001699308097374

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...