skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-benefits accounting for the implementation of eco-industrial development strategies in the scale of industrial park based on emergy analysis

Liu, Zhe ; Adams, Michelle ; Cote, Raymond P ; Geng, Yong ; Ren, Jingzheng ; Chen, Qinghua ; Liu, Weili ; Zhu, Xuesong

Renewable and Sustainable Energy Reviews, January 2018, Vol.81, pp.1522-1529 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1364-0321 ; E-ISSN: 1879-0690 ; DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.226

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-benefits accounting for the implementation of eco-industrial development strategies in the scale of industrial park based on emergy analysis.(Report)

Liu, Zhe ; Adams, Michelle ; Cote, Raymond P. ; Geng, Yong ; Ren, Jingzheng ; Chen, Qinghua ; Liu, Weili ; Zhu, Xuesong

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, Vol.81, p.1522 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1364-0321 ; DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.226

Toàn văn sẵn có

3
Co-benefits accounting for the implementation of eco-industrial development strategies in the scale of industrial park based on emergy analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-benefits accounting for the implementation of eco-industrial development strategies in the scale of industrial park based on emergy analysis

Liu, Zhe ; Adams, Michelle ; Cote, Raymond P. ; Geng, Yong ; Ren, Jingzheng ; Chen, Qinghua ; Liu, Weili ; Zhu, Xuesong

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 01/2018, Vol.81, P1, pp.1522-1529 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13640321 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.226

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...