skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Are antiretrovirals enough for people living with HIV?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are antiretrovirals enough for people living with HIV?

Phillips, Andrew ; Baker, Jason ; Lundgren, Jens

The Lancet, 11/2013, Vol.382(9903), pp.1466-1467 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62072-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are antiretrovirals enough for people living with HIV?

Phillips, Andrew ; Baker, Jason ; Lundgren, Jens

The Lancet, 02 November 2013, Vol.382(9903), pp.1466-1467 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62072-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are antiretrovirals enough for people living with HIV?

Phillips, Andrew ; Baker, Jason ; Lundgren, Jens

Lancet (London, England), 02 November 2013, Vol.382(9903), pp.1466-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 24182530 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)62072-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...