skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work Engagement, Performance, and Active Learning: The Role of Conscientiousness

Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke L

Journal of vocational behavior, April 2012, Vol.80(2), p.555 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2011.08.008

Truy cập trực tuyến

2
Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness

Bakker, Arnold B. ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke L.

Journal of Vocational Behavior, 04/2012, Vol.80(2), pp.555-564 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00018791 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2011.08.008

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness

Bakker, Arnold ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke

Journal of Vocational Behavior, Apr 2012, Vol.80(2), p.555 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00018791 ; E-ISSN: 10959084

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work engagement, performance, and active learning: The role of conscientiousness

Bakker, Arnold B ; Demerouti, Evangelia ; Ten Brummelhuis, Lieke L

Journal of Vocational Behavior, April 2012, Vol.80(2), pp.555-564 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0001-8791 ; E-ISSN: 1095-9084 ; DOI: 10.1016/j.jvb.2011.08.008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...