skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading in 2110 – reading behavior and reading devices:a case study

Kathrin Grzeschik ; Yevgeniya Kruppa ; Diana Marti ; Paul Donner

The Electronic Library, 2011, Vol.29(3), p.288-302 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471111141052

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading in 2110 - reading behavior and reading devices:a case study

Grzeschik, Kathrin ; Kruppa, Yevgeniya ; Marti, Diana ; Donner, Paul

The Electronic Library, 07 June 2011, Vol.29(3), pp.288-302 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471111141052

Toàn văn sẵn có

3
Reading in 2110 – reading behavior and reading devices:a case study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading in 2110 – reading behavior and reading devices:a case study

Grzeschik, Kathrin ; Kruppa, Yevgeniya ; Marti, Diana ; Donner, Paul

The Electronic Library, 06/07/2011, Vol.29(3), pp.288-302 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640471111141052

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...