skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems

Araújo, Luciano ; Malkowski, Simon ; Braghetto, Kelly ; Passos-Bueno, Maria ; Zatz, Mayana ; Pu, Calton ; Ferreira, João

BMC Genomics, 2011, Vol.12(Suppl 4), p.S13 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-12-S4-S13

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems

Araújo, Luciano V ; Malkowski, Simon ; Braghetto, Kelly R ; Passos-Bueno, Maria R ; Zatz, Mayana ; Pu, Calton ; Ferreira, João E

BMC Genomics, 2011, Vol.12(Suppl 4), p.S13-S13 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-12-S4-S13 ; PMCID: 3287582 ; PMID: 22369688

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems

Araújo, Luciano V ; Malkowski, Simon ; Braghetto, Kelly R ; Passos-Bueno, Maria R ; Zatz, Mayana ; Pu, Calton ; Ferreira, João E

BMC genomics, 22 December 2011, Vol.12 Suppl 4, pp.S13 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 22369688 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2164-12-S4-S13

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems

Araújo Luciano V ; Malkowski Simon ; Braghetto Kelly R ; Passos-Bueno Maria R ; Zatz Mayana ; Pu Calton ; Ferreira João E

BMC Genomics, 01 December 2011, Vol.12(Suppl 4), p.S13 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-12-S4-S13

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems

Araújo, Luciano ; Malkowski, Simon ; Braghetto, Kelly ; Passos-Bueno, Maria ; Zatz, Mayana ; Pu, Calton ; Ferreira, João

BMC Genomics, 2011, Vol.12(Suppl 4), p.S13 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1186/1471-2164-12-S4-S13

Toàn văn sẵn có

6
A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rigorous approach to facilitate and guarantee the correctness of the genetic testing management in human genome information systems

Araújo, Luciano V ; Malkowski, Simon ; Braghetto, Kelly R ; Passos-Bueno, Maria R ; Zatz, Mayana ; Pu, Calton ; Ferreira, João E

BMC Genomics, 2011, Vol.12(Suppl 4), p.S13 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-12-S4-S13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...