skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaa<<l

Journal on Multimodal User Interfaces, May, 2012, Vol.5(3-4), p.143(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaël

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.5(3), pp.143-156 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0085-1

Toàn văn sẵn có

3
Evaluation of four models for the sonification of elite rowing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaël

Journal on Multimodal User Interfaces, 5/2012, Vol.5(3-4), pp.143-156 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-011-0085-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaël; KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Musikakustik

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol. 5(3-4), pp. 143-156 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0085-1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaël

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.5(3-4), pp.143-156 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1783-7677 ; ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0085-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...