skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The hearing gene Prestin reunites echolocating bats.(EVOLUTION)(Author abstract)(Report)

Li, Gang ; Wang, Jinhong ; Rossiter, Stephen J. ; Jones, Gareth ; Cotton, James A. ; Shuyi, Zhang

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 16, 2008, Vol.105(37), p.13959(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

hearing gene Prestin reunites echolocating bats

Li , Gang ; Wang , Jinhong ; Rossiter , Stephen J. ; Jones , Gareth ; Cotton , James A. ; Zhang , Shuyi

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, Vol.105(37), pp.13959-13964 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...