skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acculturation and health: the moderating role of socio-cultural context

Fox, Molly ; Thayer, Zaneta ; Wadhwa, Pathik D

American anthropologist, September 2017, Vol.119(3), pp.405-421 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-7294 ; PMID: 28966344 Version:1 ; DOI: 10.1111/aman.12867

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acculturation and Health: The Moderating Role of Sociocultural Context

Fox, Molly ; Thayer, Zaneta M. ; Wadhwa, Pathik D.

American Anthropologist, September 2017, Vol.119(3), pp.405-421 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/aman.12867

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acculturation and health: the moderating role of sociocultural context.(RESEARCH ARTICLES)(Report)(Author abstract)

Fox, Molly ; Thayer, Zaneta M. ; Wadhwa, Pathik D.

American Anthropologist, 2017, Vol.119(3), p.405(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-7294 ; DOI: 10.1111/aman.12867

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acculturation and Health: The Moderating Role of Sociocultural Context

Fox, Molly ; Thayer, Zaneta M ; Wadhwa, Pathik D

American Anthropologist, Sep 2017, Vol.119(3), pp.405-421 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00027294 ; E-ISSN: 15481433 ; DOI: 10.1111/aman.12867

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...