skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cantor Digitalis: chironomic parametric synthesis of singing

Feugère, Lionel ; d’Alessandro, Christophe ; Doval, Boris ; Perrotin, Olivier

EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2017, Vol.2017(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 1687-4722 ; DOI: 10.1186/s13636-016-0098-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cantor Digitalis: chironomic parametric synthesis of singing

Feugère, Lionel ; D'Alessandro, Christophe ; Doval, Boris ; Perrotin, Olivier

EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, Jan 2017, Vol.2017, pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16874714 ; DOI: 10.1186/s13636-016-0098-5

Toàn văn sẵn có

3
Cantor Digitalis: chironomic parametric synthesis of singing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cantor Digitalis: chironomic parametric synthesis of singing

Feugère, Lionel ; D’alessandro, Christophe ; Doval, Boris ; Perrotin, Olivier

EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 12/2017, Vol.2017(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1687-4722 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13636-016-0098-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cantor Digitalis: chironomic parametric synthesis of singing

Feugère, Lionel ; D'Alessandro, Christophe ; Doval, Boris ; Perrotin, Olivier; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2017, Vol.22, p.30 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1687-4714 ; E-ISSN: 1687-4722 ; DOI: 10.1186/s13636-016-0098-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...