skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ViP MRI: virtual phantom magnetic resonance imaging

Saint-Jalmes, Hervé ; Eliat, Pierre-Antoine ; Bezy-Wendling, Johanne ; Bordelois, Alejandro ; Gambarota, Giulio

Magma (New York, N.Y.), October 2014, Vol.27(5), pp.419-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1352-8661 ; PMID: 24337393 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10334-013-0425-0

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ViP MRI: virtual phantom magnetic resonance imaging.(Report)

Saint - Jalmes, Herve ; Eliat, Pierre - Antoine ; Bezy - Wendling, Johanne ; Bordelois, Alejandro ; Gambarota, Giulio

Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, Oct, 2014, Vol.27(5), p.419(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0968-5243

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ViP MRI: virtual phantom magnetic resonance imaging

Saint-Jalmes, Hervé ; Eliat, Pierre-Antoine ; Bezy-Wendling, Johanne ; Bordelois, Alejandro ; Gambarota, Giulio

Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 2014, Vol.27(5), pp.419-424 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0968-5243 ; E-ISSN: 1352-8661 ; DOI: 10.1007/s10334-013-0425-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ViP MRI: virtual phantom magnetic resonance imaging

Saint-Jalmes, Hervé ; Eliat, Pierre-Antoine ; Bezy-Wendling, Johanne ; Bordelois, Alejandro ; Gambarota, Giulio

Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 15 December 2013, Vol.27(5), pp.419-24 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0968-5243 ; E-ISSN: 1352-8661 ; DOI: 10.1007/s10334-013-0425-0

Toàn văn sẵn có

5
ViP MRI: virtual phantom magnetic resonance imaging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ViP MRI: virtual phantom magnetic resonance imaging

Saint-Jalmes, Hervé ; Eliat, Pierre-Antoine ; Bezy-Wendling, Johanne ; Bordelois, Alejandro ; Gambarota, Giulio

Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 10/2014, Vol.27(5), pp.419-424 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0968-5243 ; E-ISSN: 1352-8661 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10334-013-0425-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...