skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke, the chief killer - strategies for targeting combustible tobacco use.(Report)

Fiore, Michael C. ; Baker, Timothy B. ; Schroeder, Steven A.

The New England Journal of Medicine, Jan 23, 2014, Vol.370(4), p.297(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke, the chief killer - strategies for targeting combustible tobacco use.(Report)

Fiore, Michael C. ; Baker, Timothy B. ; Schroeder, Steven A.

The New England Journal of Medicine, Jan 23, 2014, Vol.370(4), p.297(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke, the chief killer - strategies for targeting combustible tobacco use.(Report)

Fiore, Michael C. ; Baker, Timothy B. ; Schroeder, Steven A.

The New England Journal of Medicine, Jan 23, 2014, Vol.370(4), p.297(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke, the Chief Killer — Strategies for Targeting Combustible Tobacco Use

Fiore, Michael C ; Schroeder, Steven A ; Baker, Timothy B

The New England Journal of Medicine, 2014, Vol.370(4), pp.297-299 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1314942

Toàn văn sẵn có

5
Smoke, the Chief Killer — Strategies for Targeting Combustible Tobacco Use
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke, the Chief Killer — Strategies for Targeting Combustible Tobacco Use

Fiore, Michael C. ; Schroeder, Steven A. ; Baker, Timothy B.

New England Journal of Medicine, 01/23/2014, Vol.370(4), pp.297-299 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1314942

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoke, the chief killer--strategies for targeting combustible tobacco use

Fiore, Michael C ; Schroeder, Steven A ; Baker, Timothy B

The New England journal of medicine, 23 January 2014, Vol.370(4), pp.297-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24450888 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1314942

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...