skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociopsychological analysis of conflict-supporting narratives: A general framework

Bar-Tal, Daniel ; Oren, Neta ; Nets-Zehngut, Rafi

Journal of Peace Research, September 2014, Vol.51(5), pp.662-675 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343314533984

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociopsychological analysis of conflict-supporting narratives: a general framework.(Report)

Bar - Tal, Daniel ; Oren, Neta ; Nets - Zehngut, Rafi

Journal of Peace Research, Sept, 2014, Vol.51(5), p.662-675 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

3
Sociopsychological analysis of conflict-supporting narratives: A general framework
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociopsychological analysis of conflict-supporting narratives: A general framework

Bar-Tal, Daniel ; Oren, Neta ; Nets-Zehngut, Rafi

Journal of Peace Research, 09/2014, Vol.51(5), pp.662-675 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343314533984

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...