skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New developments in the field of silicon detectors for digital radiology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New developments in the field of silicon detectors for digital radiology

Arfelli, F. ; Barbiellini, G. ; Bonvicini, V. ; Cantatore, G. ; Castelli, E. ; Di Michiel, M. ; Longo, R. ; Olivo, A. ; Poropat, P. ; Prest, M. ; Tomasini, F. ; Tromba, G. ; Vacchi, A. ; Zampa, N.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 8/1996, Vol.377(2-3), pp.508-513 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(96)00234-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New developments in the field of silicon detectors for digital radiology

Arfelli, F ; Barbiellini, G ; Bonvicini, V ; Cantatore, G ; Castelli, E ; Di Michiel, M ; Longo, R ; Olivo, A ; Poropat, P ; Prest, M ; Tomasini, F ; Tromba, G ; Vacchi, A ; Zampa, N

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 1996, Vol.377(2), pp.508-513 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/0168-9002(96)00234-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...