skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Study on improvement of conductivity of Cu-Cr-Zr alloys - Study on improvement of conductivity of Cu-Cr-Zr alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on improvement of conductivity of Cu-Cr-Zr alloys - Study on improvement of conductivity of Cu-Cr-Zr alloys

LI ; Huaqing ; XIE ; Shuisheng ; WU ; Pengyue ; MI ; Xujun

稀有金属:英文版 - Rare Metals, 2007, Vol.26(2), pp.124-130 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0521

Toàn văn không sẵn có

2
Study on improvement of conductivity of Cu-Cr-Zr alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on improvement of conductivity of Cu-Cr-Zr alloys

LI, H ; Xie, S ; Wu, P ; Mi, X

Rare Metals, 04/2007, Vol.26(2), pp.124-130 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010521 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0521(07)60171-5

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on improvement of conductivity of Cu-Cr-Zr alloys

LI, Huaqing ; Xie, Shuisheng ; Wu, Pengyue ; Mi, Xujun

Rare Metals, 2007, Vol.26(2), pp.124-130 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(07)60171-5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...