skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Benefits of a Tangible User Interface for Children with Autistic Spectrum Conditions

Farr, William ; Yuill, Nicola ; Raffle, Hayes

Autism: The International Journal of Research and Practice, 2010, Vol.14(3), p.237 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1362-3613 ; E-ISSN: 1461-7005 ; DOI: 10.1177/1362361310363280

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social benefits of a tangible user interface for children with Autistic Spectrum Conditions

Farr, William ; Yuill, Nicola ; Raffle, Hayes

Autism, May 2010, Vol.14(3), pp.237-252 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1362-3613 ; E-ISSN: 1461-7005 ; DOI: 10.1177/1362361310363280

Toàn văn không sẵn có

3
Social benefits of a tangible user interface for children with Autistic Spectrum Conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social benefits of a tangible user interface for children with Autistic Spectrum Conditions

Farr, William ; Yuill, Nicola ; Raffle, Hayes

Autism, 05/2010, Vol.14(3), pp.237-252 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1362-3613 ; E-ISSN: 1461-7005 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1362361310363280

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social benefits of a tangible user interface for children with Autistic Spectrum Conditions

Farr, William ; Yuill, Nicola ; Raffle, Hayes

Autism : the international journal of research and practice, May 2010, Vol.14(3), pp.237-52 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1461-7005 ; PMID: 20484323 Version:1 ; DOI: 10.1177/1362361310363280

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...