skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research initiatives for plug-and-play scientific computing

Lois Curfman Mcinnes

Journal of Physics: Conference Series, 2007, Vol.78(1), p.012046 (5pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: 10.1088/1742-6596/78/1/012046

Toàn văn sẵn có

2
Research initiatives for plug-and-play scientific computing
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research initiatives for plug-and-play scientific computing

Mcinnes, Lois Curfman ; Dahlgren, Tamara ; Nieplocha, Jarek ; Bernholdt, David ; Allan, Ben ; Armstrong, Rob ; Chavarria, Daniel ; Elwasif, Wael ; Gorton, Ian ; Kenny, Joe ; Krishan, Manoj ; Malony, Allen ; Norris, Boyana ; Ray, Jaideep ; Shende, Sameer

Journal of Physics: Conference Series, 09/01/2007, Vol.78, p.012046 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1742-6588 ; E-ISSN: 1742-6596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/78/1/012046

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research initiatives for plug-and-play scientific computing

Mcinnes, L. C ; Dahlgren, T ; Nieplocha, J ; Bernholdt, D ; Allan, B ; Armstrong, R ; Chavarria, D ; Elwasif, W ; Gorton, I ; Krishan, M ; Malony, A ; Norris, B ; Ray, J ; Shende, S ; Mathematics and Computer Science ; Llnl ; Pnnl ; Ornl ; Snl ; Univ. of Oregon; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

J. Phys.: Conf. Ser, 01 January 2007, Vol.78(2007) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1088/1742-6596/78/1/012046

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...